Home / Общи условия

Общи условия

 

I. Общи положения

1. Настоящите Общи Условия уреждат и регулират следното:

взаимоотношенията между „ТНН Кафе” ООД, ЕИК: 203278487 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо Смирненски 78, ет. 4,  и търговците/продавачите (предоставящи и продаващи стока в интернет магазина „www.columbus.bg”), във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между трите страни.

Тези условия обвързват всички посетителите и Потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на https://www.columbus.bg или чрез ползването на платени и/или безплатните услуги, предлагани от „ТНН Кафе” ООД, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /www.columbus.bg/ и/или съхранение на IP адреса на потребителя/клиента.

3. С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • платформа/информационна платформа – виртуално пространство в сайта, а именно https://www.columbus.bg, с осигурен достъп за клиентите – купувачи, в което са разположени офертите и договорите при общи условия, и в което се осъществява виртуалната среща и договаряне между подавача и купувачите;
 • актуални оферти“ – Предложения, които са активни и се предлагат на страницата на https://www.columbus.bg;
 • продажна цена“ – Крайна цена (с или без ДДС), която потребителите на https://www.columbus.bg плащат, за да купят предлаганите стоки;
 • потребител” – физическо лице (или юридическо лице), което е регистрирано в сайта на https://www.columbus.bg с адрес за електронна поща и парола;
 • Стока/Услуга” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предложена за закупуване при определени условия;
 • Сделка” – публикувана в Сайта оферта за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока;
 • Виртуален договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между търговец и потребител;
 • Клиент/потребител” на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);
 • Интерфейс” е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства;
 • Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
 • Информационна система” е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел;
 • Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си със сайта;
 • Парола” е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;
 • Регистрация” Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки.
 • Необходими данни” Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни;

 

II. Достъпност

1.„ТНН Кафе” ООД предоставя за ползване на потребителите интернет базирана информационна платформа за онлайн пазаруване на предлагани услуги и/или стоки, чрез интернет сайта си https://www.columbus.bg.

2.„ТНН Кафе” ООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до интернет базирана информационна система за онлайн пазаруване, като осъществява контакт с потребителите. за сключване на договор за закупуване на стоки и плащане на договорената крайна цена.

3. Договорът се счита за сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условия или срок.

4. Интернет страницата (уеб сайтът) “columbus.bg” е разработен и се менажира от„ТНН Кафе” ООД.

5. При регистрацията, потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена от двете страни.

6. Регистрационна Форма: при регистрация на потребителски профил в информационната система на “columbus.bg” потребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

7. Формата съдържа информация за име, фамилия, и-мейл и се записва на сървъра на “columbus.bg” като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП.

8. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.
III. Условия касаещи покупката

1. За да бъде допуснат потребител да закупи, се изисква активен профил в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

2. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява “columbus.bg” незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

3. С поръчката и плащането на цената Потребителят сключва договор с продавача за покупка на определена стока/услуга.

4. При закупуване Потребителя има възможност да заплати посредством извършване на превод чрез един от изчерпателно изброените в сайта начини, а именно: Наложен платеж, Банков път или на място в търговските обекти на „ТНН Кафе” ООД.

5. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, клиентите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници.

6. „ТНН Кафе” ООД обработва заявката за плащане, а Потребителят получава потвърждение в профила си в “columbus.bg”.

7. Ако по някаква причина, извън договорените тук, дадена покупка не се усъществи поради причини извън патримониума на Потребителя, то същият получава обратно платената сума.

8. За всяка конкретно търговско предложение е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения и условия, които се обявяват в сайта.

9. Потребителят, съгласно чл. 55 от ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

9.1. Горното не важи за стоки които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

9.2. Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

9.3. Ако на основание гореизброените причини потребителят/купувач реши да откаже покупката, то същият следва да спази следното:

9.3.1. Да попълни наличната в информационната платформа форма за предявяване на отказ от покупката, като за целта посочи и средство за възстановяване на заплатените суми, както следва:

– по банков път с предоставяне на банкова сметка

9.3.2. Съгласно чл. 55, ал. 6, Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор, но не по-рано от датата на получаване обратно на доставената стока, като всички транзакционни и доставни разноски са за сметка на потребителя.

9.3.3. Разпоредбите на чл. 55, ал. 6 за правото на отказ на потребителя от договора от разтояние, с право да върне закупената стока, не се прилагат за доставка на стоки, които имат кратък срок на годност и/или оставащ кратък такъв. За такива стоки следва да се приемат всички стоки в секция “Разпродажба”, находяща се в информационната платформа. В случай, че съответните продукти биват закупувани от секции извън гореспоменатата, то потребителя е длъжен изрично да се запознае, съгласи и приеме настоящите ограничения. Същите ще бъдат предоставяни за приемане или отказ в “pop-up” по време на покупката, даващ възможност същата да бъде осъществена или отказана.
IV. Отговорност

1. „ТНН Кафе” ООД декларира, че всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.

2. При допуснати технически грешки в съдържанието на определено предложение, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако съответният Доставчик не ги унищожи по реда на приложимото законодателство – в последния случай нито потребителят нито „ТНН Кафе” ООД ще дължат обезщетение на която и да е от страните,

3. „ТНН Кафе” ООД си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

4. „ТНН Кафе” ЕООД не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

5. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на „ТНН Кафе” ООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

6. „ТНН Кафе” ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

7. „ТНН Кафе” ООД единствено и само поддържа интернет базирана информационна система, намираща се на сайт “columbus.bg”, като не носи отговорност при следните случаи:

 • За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата/стоката, с изключение на причинените умишлено или при груба небрежност от страна на доставчици/куриери и др.;
 • За вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на „ТНН Кафе” ООД или трети лица, подизпълнители в сайта “columbus.bg”;
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на сайта “columbus.bg”;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпа до интернет сайта “columbus.bg”, независещи от „ТНН Кафе” ООД;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, рекламиращи чрез интернет сайта, собственост на „ТНН Кафе” ООД;
 • За вреди, настъпили в резултат на извършени злонамерени действия, по смисъла на настоящите Общи условия, от страна на други потребители на сайта “columbus.bg”.

8. Потребителското име, което използва потребителят, му дава само и единствено правото да ползва съответния потребителски профил в рамките на информационната система на “columbus.bg”. Когато потребителят промени потребителското си име, „ТНН Кафе” ООД не извършва проверка и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, както и ако то засяга имуществени и неимуществени права на трети лица като право на име, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

9. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно “columbus.bg” за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия и Българското законодателство;

10. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “columbus.bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “columbus.bg”, без изричното разрешение на „ТНН Кафе” ООД.
V. ЛИЧНИ ДАННИ

1 .„ТНН Кафе” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури;

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя„ТНН Кафе” ООД обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

3. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „ТНН Кафе” ООД има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

4. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „ТНН Кафе” ООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с доставчиците, наемателите на информационната платформа и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

5. С приемането (отбелязване в предвиденото чекбоксче в платформата) на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с въжможността „ТНН Кафе” ООД да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, за контакт по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга на клиентите.

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите Общи условия са приети с решение на общото събрание на „ТНН Кафе” ООД и влизат в сила за всички потребители считано от 22/11/2015 г.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нашия правен отдел, моля пишете на admin@columbus.bg.